Pradžia >> APLINKOSAUGA

APLINKOSAUGA

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMAS,NETINKAMO JŲ TVARKYMO ŽALĄ APLINKAI IR ŽMONIŲ SVEIKATAI

UAB “ROBIDALIS” importuoja automobilines ir pramonines alyvas iš ES bei jas parduoda Lietuvoje. Bendrovės veikla – didmeninė ir mažmeninė prekyba „ELF“, „TOTAL“, ' CASTROL", "GRO", 'Cogelsa"  alyvomis, tepalais.

Vadovaujantis  LR teisės aktais alyvų importuotojas prisiima nustatytų pareigų vykdymą.

LR aplinkos ministro įsakymu  „DĖL ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“  nurodyta, kad:

Alyvų atliekos – bet kokios tepimo ar pramoninės alyvos, kurios tapo netinkamos naudoti pagal pirminę paskirtį, taip pat netinkamos naudoti vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyvos, mineralinės tepimo alyvos, turbininės ir hidraulinės alyvos.

Perdirbimas – veikla, skirta tam, kad alyvų atliekas būtų galima vėl panaudoti, tai yra regeneruoti arba deginti.

Regeneravimas – veikla, kurios metu alyvų atliekos valomos, pašalinami jose esantys teršalai, oksidacijos produktai bei priedai ir gaunamos bazinės alyvos.

Surinkimas – veikla, kurios metu alyvų atliekų paimamos iš šių atliekų turėtojų ir perduodamos jas tvarkančioms įmonėms.

Alyvų atliekos tvarkomos vadovaujantis gamintojo atsakomybės principu, pagal kurį alyvų gamintojai ir importuotojai privalo:
 - sukurti alyvų atliekų tvarkymo sistemą, užtikrinančią tinkamą alyvų atliekų tvarkymą, kad nekiltų pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai;
 - užtikrinti, kad alyvų atliekos būtų tvarkomos laikantis šių prioritetų:
    1) alyvų atliekų regeneravimas;
    2) alyvų atliekų perdirbimas į kurą;
    3) netinkamų regeneruoti ar perdirbti į kurą alyvų atliekų, taip pat atliekų, susidariusių regeneravimo ar perdirbimo metu, deginimas laikantis pavojingų atliekų deginimo reikalavimų;
 - informuoti visuomenę apie alyvų atliekų tvarkymo sistemas, netinkamo jų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai;
 - vykdyti šias alyvų atliekų tvarkymo užduotis: nuo 2008 metų – regeneruoti arba perdirbti į kurą ne mažiau kaip 30 procentų, o nuo 2012 metų – ne mažiau kaip 50 procentų alyvų atliekų (skaičiuojama nuo pateikto per metus rinkai alyvų kiekio).

Vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo 34(1) straipsnisu alyvų gamintojai ir importuotojai turi teisę:
 - individualiai tvarkyti savo alyvų atliekas;
 - alyvų atliekas sutartiniais pagrindais pavesti tvarkyti tokias atliekas tvarkančioms įmonėms;
 - įsteigti organizacijas ir joms pavesti diegti savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančias atliekų surinkimo sistemas, kad būtų įvykdytos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytos gaminių ir (ar) pakuotės atliekų tvarkymo užduotys. Šio punkto nuostatų įgyvendinimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
 - steigti LR Atliekų tvarkymo įstatymo 34(3) straipsnyje nurodytas gamintojų ir importuotojų organizacijas ar tapti tokių organizacijų nariais.

UAB ROBIDALIS pasirinko alyvų atliekas sutartiniais pagrindais pavesti tvarkyti UAB Žalvaris. To pasėkoje mūsų bendrovės partneriai turi galimybę nemokamai atiduoti alyvų atliekas UAB Žalvaris, už kurių surinkimą apmokame mes. Taip bendradarbiaujant gaunama akivaizdi nauda: mūsų bendrovė įvykdo alyvų atliekų tvarkymo užduotis, partneriai – nemokamai priduoda atliekas, jų susidarymo vietoje, o visuomenė - gali džiaugtis neteršiama aplinka. Kviečiame verslo partnerius norinčius dalyvauti mūsų sukurtoje alyvų atliekų tvarkymo sistemoje - dėl nemokamo alyvų atliekų surinkimo ir perdavimo licencijuotiems atliekų tvarkytojams kreiptis tel. 8-37-350303, arba info@robidalis.lt arba Pramonės pr. 20 A, Kaunas.

Informuojame, kad alyvų atliekų negalima maišyti su kitomis buities atliekomis. Draudžiama išpilti ar išleisti alyvų atliekas ir alyvų atliekų perdirbimo liekanas į paviršinio bei požeminio vandens telkinius bei drenažo ir kanalizacijos sistemas; taip pat draudžiama išpilti ar išleisti alyvų atliekas ir alyvų atliekų perdirbimo liekanas ant dirvožemio. Netinkamai tvarkomos alyvų atliekos patekusios į aplinką gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis ir tokiu būdu pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Todėl yra labai svarbu tokias atliekas išskirti iš bendro atliekų srauto. Alyvų atliekas būtina priduoti pavojingų atliekų tvarkytojams.

Nedeginkite panaudotos alyvos šildymo katiluose namuose! Deginant alyvą tokiomis sąlygomis sunkiųjų metalų dalelės nusėda ant žemės paviršiaus ir sukimba su dirvos dalelėmis, užteršdamos dirvą, o vėliau ir gruntinį vandenį. Draudžiama alyvų atliekas deginti buitiniuose katiluose, skirtuose Dirbtuvių patalpoms šildyti. Alyvų atliekų deginimui taikomi Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290), šiai veiklai būtina turėti nustatyta tvarka išduotą galiojantį Gamtos išteklių naudojimo leidimą arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. Autoremonto veiklos vykdytojas privalo priimti visas transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias nepavojingas ir pavojingas atliekas. Jas grąžinti transporto priemonės savininkui ar naudotojui draudžiama.

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMAS, NETINKAMO JŲ TVARKYMO ŽALĄ APLINKAI IR ŽMONIŲ SVEIKATAI

Vadovaujantis  LR teisės aktais vykdome nustatytas pareigas:

Esame įsiregistrave į gamintojų ir importuotojų registravimo sąvadą:
 - kaip apmokestinamųjų gaminių (oro, kuro, tepalo filtrų) importuotojai
 - kaip (popierinės, medinės, plastikinės, metalinės) pakuotės importuotojai.
 - kaip alyvų importuotojai.

Apskaitome ir pateikiame ataskaitas apie išleistų į LR vidaus rinką apmokestinamųjų gaminių, pakuotės, alyvų kiekius.

Organizuojame apmokestinamųjų gaminių, pakuotės, alyvų atliekų surinkimą.

Apmokestinamųjų gaminių (filtrų), pakuotės atliekos turi būti rūšiuojamos ir tvarkomos taip, kad nekiltų pavojaus žmogaus sveikatai ir aplinkai. Su teisės aktais ir reikalavimais prašome susipažinti Aplinkos ministerijos internetiniuose puslapiuose www.am.lt, www.gamta.lt.

UAB ROBIDALIS apmokestinamųjų gaminių, pakuotės atliekas sutartiniais pagrindais pavedė tvarkyti UAB Žalvaris. Pastaroji savo techninėmis priemonėmis iš fizinių ir juridinių asmenų surenka ir teisės aktais nustatyta tvarka bei pagal technologinius reikalavimus perdirba (eksportuoja) atliekų kiekius ir tuo būdu įvykdo už UAB ROBIDALIS, jai skirtas apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų perdirbimo užduotis.

Iš mūsų nurodytų verslo partnerių UAB „Žalvaris“ apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekas surenka mažesniais įkainiais arba nemokamai. Kviečiame verslo partnerius norinčius dalyvauti mūsų sukurtoje atliekų tvarkymo sistemoje kreiptis tel. 8-37-350303, arba info@robidalis.lt arba Pramonės pr. 20 A, Kaunas.

Informuojame, kad UAB „Žalvaris“ iš gyventojų ir įmonių surenka tepalo, kuro ir oro įsiurbimo filtrus, metalo, plastikinę pakuotę bei kitas atliekas. Susikaupusias atliekas gyventojai gali pristatyti į artimiausią UAB „Žalvaris“ aikštelę. Norime gyventojus ir įmones paskatinti atidžiai rūšiuoti susikaupusias atliekas ir jas atiduoti tvarkyti. Turint didesnį atliekų kiekį ar norint sužinoti daugiau dėl UAB „Žalvaris“ vykdomo atliekų surinkimo ir tvarkymo, galite nemokamu tel. 8 (800) 00653.

Informuojame, kad apmokestinamųjų gaminių (oro, kuro, tepalo filtrų) atliekų bei pakuotės (plastikinių alyvų bakelių, metalinių alyvų statinių) atliekų negalima maišyti su kitomis buities atliekomis. Todėl yra labai svarbu tokias atliekas išskirti iš bendro atliekų srauto.

Kviečiame visus šalies gyventojus, įmonės aktyviai dalyvauti ekologiškos bei švarios aplinkos kūrime. Rūšiuokime atliekas ir atsikratykime jomis tinkamai. Neterškime gamtos!